Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů a Cookies

Ing. Petr Gorčík, IČ: 88865754, podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na MÚ v Uherském Brodě. Se sídlem: Vlčnov 1100, Vlčnov 687 61, Česká republika jako správce osobních údajů, Vás jako klienta uživatele webových stránek www.gorcik.cz, potenciální zákazníky a jako své zákazníky, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů, jejich zpracování a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;

2. Za jakými účely a jakým způsobem budu Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat a

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit na e-mailové adrese petrgorcik@gmail.com.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracovávám. Ojedinělou výjimku mohou tvořit údaje dítěte mladšího 16 let, které je vlastníkem nemovité věci zprostředkování, jejíhož prodeje nám bylo prostřednictvím oprávněné osoby poskytnuto do nabídky.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud mě kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte mým klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti.

Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení,

b) obchodní firma,

c) adresa nebo sídlo společnosti,

d) datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, rodné číslo

e) telefonní číslo

f) e-mailová adresa

g) číslo a kopie občanského průkazu (vytvořeno při osobním setkání)

h) další podklady k prodeji nebo nákupu nemovitosti

ch) při využití kontaktního formuláře na webu IP adresa, prohlížeč, operační systém

O obdobné údaje budete požádáni i pokud se mnou vejdete v kontakt jinou formou než prostřednictvím výše uvedených webových stránek.

Pokud mezi námi dojde k uzavření smluvního vztahu, můžete být požádáni o poskytnutí dalších údajů, tak aby mohlo dojít k plnění námi uzavřené smlouvy.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Údaje, které mi poskytujete, používám k tomu, abych Vás kontaktoval zpět a poskytl Vám informace, o které jste mě požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžu vedle toho (pokud mezi námi dojde k uzavření smlouvy) využít k tomu, abych Vám zasílal obchodní sdělení, tj. abych Vás informoval o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuji a které by Vás, podle mého názoru, mohly zajímat (a jsou obdobné tomu, co bylo obsahem smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli).

K takovému nakládání s Vašimi osobními údaji není nutný Váš souhlas. Pokud byste měli zájem, abych Vás informoval v širším rozsahu nebo i v případě, že mezi námi nedojde k uzavření smlouvy, pak je třeba, abyste mě s takovým nakládáním s Vašimi osobními údaji udělil souhlas.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout (tzv. vznést proti němu námitku) a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

Stačí mi zaslat e-mail s příslušnou žádostí na petrgorcik@gmail.com nebo jinou adresu, ze které jste ode mě obdržel obchodní sdělení. Stejně tak můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas, pokud budu Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu.

KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje budu jako správce zpracovávat já. Vaše osobní údaje můžu za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro mě provedli jejich zpracování.

Osobní údaje mohou být předány těmto subjektům:

a) externí účetní firmě;

b) externí advokátní kanceláři, případně notáři, příp. dalším subjektům v souladu s charakterem a rozsahem námi uzavřené smlouvy,

d) zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

e) orgánům státní zprávy při kontrolách a plnění jiných našich zákonných povinností.

Zajišťuji, aby zpracování osobních údajů zpracovateli, kterým Vaše údaje předávám ke zpracování probíhalo v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinnosti podle platných právních předpisů.

Obvyklou dobou pro zpracovávání Vašich osobních údajů je doba 10 let, přičemž po tuto dobu zpracovávám veškeré Vaše osobní údaje, i ty, k jejichž zpracování jste mi dali souhlas, pokud nebylo v konkrétní případě sděleno jinak, nebyl souhlas udělen na jinou dobu nebo dříve než před uplynutím této doby neodpadl důvod zpracování osobních údajů.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování;

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mě kontaktujete na e-mailové adrese petrgorcik@gmail.com.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz .

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o mé potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získal a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje pokud

a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

b) zpracování je protiprávní,

c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo

d) mi to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžu mít pouze uloženy a případně je můžu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Co jsou cookies

Cookies je malé množství dat, díky kterým si webová stránka dokáže zapamatovat Vaše úkony a nastavení. Tím pádem je příští návštěva daleko produktivnější a jednodušší.

Jaké cookies používáme?

Cookies lze použít k celé řadě účelů. gorcik.cz tyto soubory využívá zejména k uživatelsky přívětivějšímu přístupu k zákazníkům.

Při návštěvě webu a po odkliknutí informační zprávy o cookies v informační liště se uloží cookie s platností jeden rok a tato lišta se zobrazí po uplynutí této doby.

Při vyplnění formuláře je každému uživateli defaultně přidělen univerzálně unikátní indentifikátor neboli UUID. UUID je náhodné číslo, které neobsahuje informace o uživateli a je uchováno v cookie prohlížeče uživatele. UUID je vyžadováno k rozpoznání stejných zpráv od uživatele.

Všechny moderní prohlížeče mají cookies ve výchozím nastavení automaticky aktivní, pokud nebylo zvolena jinak. Jsou-li cookies v prohlížeči povoleny, považuje se to za udělení souhlasu s ukládáním cookies. Pro jednotlivé webové stránky můžete omezit a nebo zcela zablokovat cookies v nastavení příslušného prohlížeče.

Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů a cookies mohou být dle potřeby aktualizována.

Naposledy aktualizováno: 3.5.2022

Děkuji za Vaši důvěru.