Information on the processing of personal data and the rights of the data subject and Cookies

(Version in Czech language is below – Verze v českém jazyce je uvedena níže)

With respect to the Personal Data Protection Act and Article 13 of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (GDPR), gorcik.cz, as a potential data controller, provides you as a data subject with information about their processing and information about your rights. The Personal Data Administrator is Ing. Petr Gorčík with address Vlčnov 1100, 68761, Czech Republic, non-entrepreneur person, my email address is petrgorcik@gmail.com.

I currently do not process your personal data, website use only cookies

I currently use only cookies on this blog. But still I inform you, that there are in general these rights in relation with GDPR: right to access, right to repair, right of erasure, right to portability, right of processing limitation, Right to object to the processing of your personal data, right to complaint.

What are cookies?

Cookies are small amounts of data that make a website remember your actions and settings. This makes the next visit much more productive and easier.

What cookies do we use?

Cookies can be used for a variety of purposes. I currently use only necessary cookies on this website.

After website visit or clicking the cookie information message in the information bar, a cookie is saved for 1 year and this bar is displayed after this time.

Manage cookies

All modern browsers have cookies automatically enabled by default unless otherwise selected. If cookies are enabled in the browser, this is considered to be consent to the storage of cookies. For individual websites you can restrict or completely block cookies in your browser settings.

These Privacy and Cookies Policy may be updated as necessary.

Latest update: 24.11.2022

(Czech language version)

Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů a Cookies

S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů a čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) vám gorcik.cz jako potenciální správce údajů poskytuje informace o jejich zpracování a informace o Vašich právech. Správce osobních údajů je Ing. Petr Gorčík, adresa je Vlčnov 1100, 68761, Česká republika, jsem nepodnikatel. Moje emailová adresa je petrgorcik@gmail.com

V současné době nezpracovávám Vaše osobní údaje, web obsahuje pouze cookies

Momentálně na tomto blogu používám pouze cookies. Přesto vás informuji, že v souvislosti s GDPR obecně existují tato práva: právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na přenositelnost, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, právo na reklamaci.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé množství dat, díky nimž si webová stránka pamatuje vaše akce a nastavení. Díky tomu je další návštěva mnohem produktivnější a jednodušší.

Jaké cookies web využívá?

Soubory cookie lze používat k různým účelům. Na tomto webu v současnosti používám pouze nezbytné soubory cookie.

Po návštěvě webové stránky nebo kliknutí na informační zprávu o souborech cookie v informační liště se cookie uloží po dobu 1 roku a tato lišta se zobrazí po uplynutí této doby.

Správa cookies

Všechny moderní prohlížeče mají ve výchozím nastavení soubory cookie automaticky povoleny, pokud není vybráno jinak. Pokud jsou v prohlížeči povoleny soubory cookie, považuje se to za souhlas s ukládáním souborů cookie. U jednotlivých webových stránek můžete soubory cookie omezit nebo zcela zablokovat v nastavení prohlížeče.

Tyto zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie mohou být podle potřeby aktualizovány.

Naposledy aktualizováno: 24.11.2022